Lecturer, 9/2022/Ii

Universities and Institutes of Poland

Poland

September 23, 2022

Description

 • Organisation/Company: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • Research Field: Other
 • Researcher Profile: Recognised Researcher (R2) First Stage Researcher (R1)
 • Application Deadline: 23/09/2022 23:00 - Europe/Brussels
 • Location: Poland › Oświęcim
 • Type Of Contract: Temporary
 • Job Status: Full-time
 • Hours Per Week: 40
 • FORM FOR EMPLOYERS

  INSTITUTION: Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska

  in Oświęcim

  CITY: Kolbego 8 Street; 32-600 Oświęcim, Poland

  POSITION: LECTURER, 9/2022/II

  FIELD OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  DISCIPLINE: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  IN THE SPHERE OF: OPERATING SYSTEMS , PROGRAMMING

  POSTED: 23 August 2022

  EXPIRES: 23 September 2022

  WEBSITE: https: // www. uczelniaoswiecim.edu.pl

  KEY WORDS: OPERATING SYSTEMS , PROGRAMMING

  DESCRIPTION (field, expectations, comments):

  Applicants must pass the requirements specified in Article 113 of the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021, item 478 with subsequent changes) and Article 60, section 4 of the Statute of Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim and must meet the following criteria:

 • holds a diploma of higher education in the field of engineering and technical sciences, the discipline of technical information technology and telecommunications;
 • qualifications in the field of technical information technology and telecommunications;
 • conducting classes in subjects related to information technology;
 • professional experience - preferred experience at and outside the university;
 • preferred applicants for whom Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim will be the primary place of employment.
 • Required documents:

 • letter of application for the position falling under the competition, including the number of the competition and clear indication of the field of science, the scientific discipline and the Institute within which the competition was announced, with the stipulation that each competition requires a separate application;
 • personal questionnaire for the person applying for employment;
 • documents evidencing formal qualifications required to hold a given position, including the right to practice a profession if required for the position;
 • documents confirming the achievements of the candidate (photocopies of diplomas conferring degrees, etc.);
 • professional CV with the information about the candidate's scientific career and achievements (including publications), didactic and organizational achievements – depending on the type of;
 • a statement concerning full legal capacity, enjoyment of full rights of citizenship and absence of a criminal record – attachment no1 to the information about the competition;
 • a statement on choosing the University as primary or additional place of employment – attachment no 2 to the information about the competition;
 • in case of providing personal data beyond the scope of Art. 22¹ of the Labour Code (i.e. including additional data to those legally required for the recruitment process) – a statement expressing consent to process such additional data – attachment no 3 to the information about the competition.
 • Attachments to the information about the competition comply with Ordinance No 27/2021 of 7 April 2021, as amended, of the Rector of Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim on the introduction of Principles and procedures of conducting competitions for the employment of academic staff at Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim.

  Please send your application to:

  Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim, ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim, Poland or personally: Kancelaria Ogólna (Registrar's office) room 1.13 Collegium Primum

  For additional information, call tel +48 33 842 98 05.

  The candidate's selection process will be completed by 28 September 2022.

  Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim reserves

  the right not to employ the winner of the competition, especially in the situation when the courses planned are not launched due to the insufficient number of students.

  Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim does not provide accommodation.

  Please, submit the documentation in the described folders according to the pattern:

 • first name and surname of the candidate,
 • the competition number,
 • the name of the Institute and position the candidate applies for.
 • On completion of the recruitment process, all application documents which do not include applicant's consent to process personal data for the purposes of future recruitment processes will be destroyed after one calendar month following the date of completion of the recruitment process.

  The relevant information clause (GDPR1) can be familiarised with at the website of Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim and in the Public Information Bulletin.

  Rector

  Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Malopolska in Oświęcim

  Associate Professor Sonia Grychtoł, DMSc

  1 Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual citizens with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes), hereinafter as “GDPR”.

  Załącznik nr 1

  do INFORMACJI O KONKURSIE

  .......................................................... …………………………….

  Imię i nazwisko miejscowość i data

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  ………………………………………

  numer konkursu/rok/symbol instytutu

  OŚWIADCZENIE

  DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KORZYSTANIA

  Z PRAW PUBLICZNYCH I NIEKARALNOŚCI

  W związku z postanowieniem art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), niniejszym oświadczam,

  że:

 • nie zostałam/em ukarana/y karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
 • nie zostałam/em ukarana/y karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • mam pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystam z pełni praw publicznych;
 • nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  ..........………………………….

  podpis

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Załącznik nr 2

  do INFORMACJI O KONKURSIE

  .......................................................... …………………………….

  Imię i nazwisko miejscowość i data

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  ………………………………………

  numer konkursu/rok/symbol instytutu

  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE

  PODSTAWOWEGO/DODATKOWEGO MIEJSCA PRACY

  W związku z postanowieniem art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), niniejszym oświadczam,

  że w przypadku zatrudnienia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – Uczelnia będzie moim1:

 • podstawowym miejscem pracy;

 • dodatkowym miejscem pracy.

 • ..........………………………….

  podpis

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Załącznik nr 3

  do INFORMACJI O KONKURSIE

  .......................................................... …………………………….

  Imię i nazwisko miejscowość i data

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  ………………………………………

  numer konkursu/rok/symbol instytutu

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZERSZYM ZAKRESIE

  POZA TYMI, KTÓRE SĄ PRAWNIE WYMAGANE, ZAWARTYCH

  W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI

  PROCESU REKRUTACYJNEGO2

  Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie

  poza tymi, które są prawnie wymagane, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych

  dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: …………………………………… prowadzonego przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, będącą administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO3.

  ..........………………………….

  podpis

  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  1 we właściwym kwadracie należy wpisać znak: „X”.

  2 oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie,

  niż wynikający z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych poza tymi, które są prawnie wymagane);

  3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

  Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem.

  Benefits

  36 vacation days in the non teaching periods, parental leave

  Contact Information
 • Organisation/Company: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • Organisation Type: Higher Education Institute
 • Website: https: // www. uczelniaoswiecim.edu.pl
 • Country: Poland
 • City: Oświęcim
 • Postal Code: 32-600
 • Street: Kolbego 8